Na polskiej sieci kolejowej w dniach 11 - 20 lipca 2022r. prowadzone były próby specjalnego pociągu DAC4EU wyposażonego w prototypy automatycznych cyfrowych sprzęgów (DAC).

Sprzęgi te w niedalekiej przyszłości mają zastąpić sprzęgi śrubowe stosowane obecnie w całej Unii Europejskiej. Próby na terytorium Polski obejmowały testy na górkach rozrządowych i na bocznicach zakładów przemysłowych, a odpowiedzialnymi za organizację i nadzór testów były PKP CARGO i DB CARGO. CEMET S.A. w dniu 13 lipca br. przyjęła pociąg DAC4EU na bocznicę kolejową w Bielawach przy Cementowni Kujawy i przez dwa dni organizowała testy przy współudziale Lafarge. Sprawdzano funkcjonowanie sprzęgów DAC w specyficznych warunkach lokalnych tj. silnego zapylenia towarzyszącego załadunkowi kamienia wapiennego. Uzyskane wyniki stanowią wartość dodaną dla projektu i zostaną szczegółowo omówione na forum międzynarodowym na spotkaniu grupy Shift2Rail. Zaangażowanie i działania podjęte przez CEMET S.A. w ramach prowadzonych testów pomoże w poprawnym wdrożeniu i rozwoju sprzęgów DAC w całej Europie.

Powrót do listy >